ร.ร.เลยพิทยาคม สพม.19 จัดมหกรรมวิชาการเฟ้นหาคนดีคนเก่ง “คนคุณภาพเลยพิทยาคม ปี 2562” (มีคลิป)

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2562  โรงเรียนเลยพิทยาคม  อ.เมืองเลย จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดงานมหกรรมวิชาการ  เฟ้นหาคนดีคนเก่ง”  ครั้งที่ 15  ประจำปีการศึกษา 2562  ตามแนวคิด “คนคุณภาพเลยพิทยาคม  ปี 2562” เฉลิมฉลองบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายชัยณรงค์ แสงคำ ศึกษาธิการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม

 

นายธวัช มูลเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  สพม.19 เปิดเผยว่า มหกรรมวิชาการ  “เฟ้นหาคนดีคนเก่ง”  โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15  โดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความเป็น คนดี คนเก่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและได้มาตรฐานสากล  รวมถึงเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและการแสดงออกตามศักยภาพ  และความถนัดของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นคนคุณภาพของสังคม ซึ่งครั้งนี้ใช้ชื่อ งานว่า “คนคุณภาพเลยพิทยาคม ปี 2562” เฉลิมฉลองบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีกิจกรรมสำคัญ 4  กิจกรรม คือ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม 86 ฐานการเรียนเรียนรู้   กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ “แฟนพันธ์แท้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมการแข่งขัน L.P.K. Music Award และกิจกรรม ฐานเด็กดี มีคุณภาพ

 

ทั้งนี้ มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ทำข้อสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์  เต็ม 100  คะแนน  ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  6  คน ประกอบด้วยด.ช.เดชาธรรม ภูมิชัย ด.ช.จิรภัทร จอมทอง ด.ช.ชาญวิชญ์ กมลรัตน์ ด.ช.ภีรวิชญ์ พิลาคุณ  ด.ช.ภัทรจาริน สุวรรณมาโจ และด.ญ.เพียงฟ้า  เกษทองมา   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8 คน ประกอบด้วย นายชานน จียาศักดิ์  นายนรินทร์ จันสวัสดิ์  นายรัชชานนท์  สายสิญจน์  นายพีรกานต์ ธนะบุตร  นายวารินทร์  นามโคตร  นางสาวญาณิศา  ผุยขันธ์  นางสาวณัฐพร  แสนบุ่งค้อ และนางสาวณัฐณิชา ไพศาลวิทย์ และมอบโล่รางวัลนักเรียนสอบได้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562  จำนวน  6 คน ประกอบด้วย นายชานน  จียาศักดิ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายณัฏฐดนัย วาริพัฒน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายวรกาญจ์  กมลรัตน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวญาณิศา  ผุยขันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวณัชชา บับภาสังข์ มหาวิทยาลัยรังสิตและนางสาวณิชากร อุทธบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น