สพป.พังงา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

     วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้สาระวิทยาการคำนวณให้มีคุณภาพ โดยมีนางสุจินต์  ภิญญานิล ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๑, นางโสฬส  เมืองแมน ครูโรงเรียนท่าชนะ, นางสาวภัคนัย  ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ และนายปฏิวัติ  เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา