สพป.ลำพูน เขต 2 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7 เครือข่าย ดำเนินการ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้ครบทุกโรงเรียน และให้จัดรายการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อให้นักเรียนได้กินอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ พร้อมทั้งสามารถให้ทุกโรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางที่กำหนด โดยนายวิทยา ยะปัญญา ประธานเครือข่ายเวียงกานต์ พร้อมคณะได้ตรวจ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดอ.บ้านโฮ่ง จำนวน 9 โรงเรียน นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายรัตนมิตร พร้อมคณะได้ตรวจ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดอ.บ้านโฮ่ง จำนวน 8 โรงเรียน นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายทุ่งหัวช้าง พร้อมคณะได้ตรวจ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดอ.ทุ่งหัวช้าง จำนวน 18 โรงเรียน นายสมพล หล้าเต็น ประธานเครือข่ายเวียงหนองล่อง พร้อมคณะได้ตรวจ ติดตามโรงเรียนในสังกัดอ.เวียงหนองล่อง จำนวน 10 โรงเรียน นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ประธานเครือข่ายศรีเวียงชัย พร้อมคณะได้ตรวจ ติดตามโรงเรียนในสังกัดอ.ลี้ จำนวน 11 โรงเรียน นายธราธร ตันวิะพงษ์ตระกูล ประธานเครือข่ายแม่ตืนศรีวิชัย พร้อมคณะได้ตรวจ ติดตามโรงเรียนในสังกัดอ.ลี้ จำนวน 15 โรงเรียน และนางพัชรา วงศ์คำตัน ประธานเครือข่ายเวียงจามรี พร้อมคณะได้ตรวจ ติดตามโรงเรียนในสังกัดอ.ลี้ จำนวน 13 โรงเรียน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านม่วงโตน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) โรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านห้วยหละ โรงเรียนบ้านป่าพลู ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2562