รร.สารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายวุฒิไกร  วรรณการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม  กล่าวรายงาน   โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 41 ปี ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  อันจะเกิดขึ้นกับนักเรียนในอนาคต จึงมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอย่างจริงจัง  แต่โรงเรียนสารภีพิทยาคมมีข้อจำกัด ในเรื่องการให้บริการการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์  เนื่องจากขาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ที่พร้อมสำหรับปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนการสอนจึงขาดความคล่องตัว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 นายกฤษณะ  ตั้งวิวัฒนาพานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคมในขณะนั้น  ได้หารือกับคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  ในการริเริ่มสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จึงจัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ร่วมสมทบทุนแรกเริ่มเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  และคณะศิษยานุศิษย์ของพระคุณเจ้าได้ร่วมทำบุญสมทบอีกประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาท)  จากนั้นผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคสมทบทุนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งยังขาดเงินอยู่อีกประมาณ 330,000 บาท

ในปีการศึกษา 2562 นี้  โรงเรียนจึงกำหนดการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  ใต้ถุนสูง  ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน 4 ห้อง, ห้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง, ห้องพักครู จำนวน 1 ห้อง, ห้องน้ำห้องสุขา  จำนวน 2 ห้อง โดยมีกำหนดการก่อสร้าง 150 วัน  คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2563  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และเพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ปราศจากอุปสรรคและอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง  โรงเรียนสารภีพิทยาคมจึงได้กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขึ้นในวันนี้