ครู ร.ร.คุณภาพประจำตำบล สพป.ระยอง ๒ พัฒนาวิทยาการคำนวณ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยีในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของ สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๘๐ คน ได้รับการพัฒนาการสอนวิทยาการคำนวณ โดยใช้กระบวนการ PLC จากวิทยากรที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประธานเปิดการอบรมได้กล่าวว่า วิทยาการคำนวณ คุณครูต้องให้ความสำคัญในการสอนให้นักเรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ และทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน สามารถสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีและรู้จักใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง