สพป.ระยอง เขต ๒ : ห้องเรียนชาวนากับการเรียนรู้ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ร่วมกิจกรรม “ห้องเรียนชาวนา” ของโรงเรียนวัดสุขไพรวัน อ.แกลง จ.ระยอง ห้องเรียนชาวนา เกิดจากความสนใจของผู้เรียนที่อยากเรียนรู้วิธีการทำนา เนื่องจากการทำนากำลังจะหายไปจากชุมชน วันนี้นักเรียนชั้น ม.๒ ได้ร่วมกันดำนาในแปลงนาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการเชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้ง ๔ มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิงแวดล้อม ทำให้นักเรียนเกิดทั้ง ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ