เลขาธิการ กพฐ.พบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินชีวิตและการเรียนแก่นักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษาครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษาครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)ได้พบปะพูดคุย มอบแนวทางในการดำเนินชีวิตและการศึกษาให้แก่ นักเรียนและครู ผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษาครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562

จากนั้นได้ร่วมพิธีเปิดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้รักษาการประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาประธานคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาฯได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาฯสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างทักษะชีวิตและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ อีกครั้งยังแนะแนวการประกอบอาชีพและการดำรงตนในโรงเรียน ในครอบครัวและสังคมให้มีคุณภาพเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนสถานโดยในปีการศึกษา 2562 โครงการกองทุนการศึกษาฯได้กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษาครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 สิงหาคม 2562 ณโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 คนครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานจำนวน 97 ขนตาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาและเจ้าหน้าที่จำนวน 70 คนในการจัดค่ายอบรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ค่ายคือค่ายอบรมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานและค่ายอบรมครูผู้ดูแลนักเรียน