สพม.19 ปลื้ม ! ยินดีกับ 3 รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย กระทรวงแรงงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  จัดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เป็นเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัย ในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา มุ่งลดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  และมีโรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนในสังกัด สพม.19 ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  นั้น  ปรากฏว่าโรงเรียนในสังกัด สพม.19 ได้รับรางวัลทั้ง หมด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเลยพิทยาคม  อ.เมืองเลย จ.เลย ได้คะแนนประเมินมากกว่า 90 %  และได้รับรางวัลเป็นปีแรก ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น  พร้อมกับโรงเรียนวังโพนงามวิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย และโรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย ได้คะแนนประเมินมากกว่า 90 %  และได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น  ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร