ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิชาการและความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม  2562  เวลา 11.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุม”คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียนด้านศิลปะหัตถกรรม “ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ที่ 69 จังหวัดเชียงราย      โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 600 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ/ข่าว