สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศ ติดตามเพิ่อยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ศึกษานิเทศก์พร้อมคณะ กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ