สพม.15 รับการติดตามจาก สพฐ.การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมบำรุง สพม15 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสพม.15 ร่วมต้อนรับคณะติดตามการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 โดยนายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญสพฐ. และนายพิรุณ พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ ศนฐ. เป็นคณะติดตามฯ โดยมีประเด็นการนิเทศติดตามดังนี้ 1.การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2.การอ่านออก เขียนได้ 3.การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4.การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLIT 5.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6.การประกันคุณภาพการศึกษา 7.การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ และ8.การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ โดยคณะศึกษานิเทศก์ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม  พร้อมนี้คณะนิเทศบูรณาการ และศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นทีโรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ติดตามเชิงประจักษ์ตามประเด็นการนิเทศติดตาม บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร