สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรม คือ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.00 น. และกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สนามหน้าสํานักงาน ถนน คู คลอง หน้าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ซึ่งเป็นกิจกรรมการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดทุกคน มีจิตสาธารณะ หรือจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม

โดยมีการทำความสะอาดพื้นถนน ลานออกกำลังกาย เก็บขยะบริเวณพื้นที่สำนักงาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเองและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการติดต่อราชการต่างๆ ได้รับความสะดวกสบาย ภูมิทัศน์สะอาดตา ร่มรื่น ทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562