สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดการประชุมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้าง ในสังกัด ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีนายอดิศักดิ์ สงกรานต์ นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ บรรยายพิเศษเรื่อง การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ แจกผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์