ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู NT ป. ๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เพื่อเตรียมครูผู้สอนให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน สามารถสร้างเครื่องมือวัดความสามารถของผู้เรียนทั้ง ๒ ด้าน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนละ ๑ คน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๒๐ คน วิทยาการผู้ให้ความรู้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย เขต ๑ และคณะ นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ ช่วยราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓