สพป.นครพนม เขต ๑ ชี้แจงการทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประชุมชี้แจงการทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา สนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดาร สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนายการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์/ศน.และผู้บริหารสถานศึกษา