สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม โดย สพฐ.ให้ดำเนินการเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติมตามกรอบรายการที่กำหนด  เกณฑ์การพิจารณาจัดสรร  ให้พิจารณาจัดสรรโรงเรียนที่ขาดแคลนจำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นตามนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้ใช้แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และแบบฟอร์มตามคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดส่งเอกสารคำขอฉบับจริงให้ สพฐ.ภายในวันที่่ 19 สิงหาคม 2562