สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางอาชีพเพื่อการมีงานทำ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2562 เพื่อสนองจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนันสนุนให้นักเรียนในสังกัดเข้าเรียนต่อสายอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งครูแนะแนวให้สามารถจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำได้อย่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ใช้โปรแกรม Vgnews ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ค้นพบความถนัด ความสามาถของตนเองในด้านการเรียนต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด รวมทั้งสิ้น 90 คน และในโอกาสเดียวกันนี้นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ได้พบปะและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2