สพฐ.มอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน จำนวน 214 คน ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 97 คน อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายพีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างทักษะชีวิต จัดกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำรงตนในโรงเรียน ครอบครัว สังคมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน

“ซึ่งมีการจัดค่ายอบรม แบ่งเป็น 2 ค่าย คือ ค่ายอบรมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน และค่ายอบรมครูผู้ดูแลนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะกันเป็นประจำทุกปี รวมถึงสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนทุนฯ โดยมุ่งหวังว่านักเรียนและคุณครูทุกคนจะได้นำความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้ และประสบการณ์ในการเข้าค่ายตลอด 5 วันนี้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป” นายพีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าว

ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคยและสร้างเครือข่าย กิจกรรมสุนทรียสนทนากิจกรรมปฐมนิเทศ การบรรยายหัวข้อการสร้างคนดีให้บ้านเมือง การบรรยายหัวข้อพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 การบรรยายหัวข้อกฎหมายสิทธิเด็ก กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี การบรรยายหัวข้อแนวทางการดูแลนักเรียนทุน กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับเยาวชนไทยและจิตอาสา การบรรยายหัวข้อการดูแลนักเรียนกลุ่มพิเศษ การอภิปรายเรื่องสื่อออนไลน์ กิจกรรมสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ การบรรยายหัวข้อธรรมอารมณ์ดี และการมอบประกาศนียบัตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วิทยากรจิตอาสา 904 และบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล