แนวทางการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง แนวทางการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพท้นฐาน

แนวทางการใช้รูปแบบการส่งเสริมใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

แนวทางการใช้รูปแบบการส่งเสริมใช้สื่อฯ 2

คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 1

คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 2

คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 3

คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ

คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์