สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ และการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ และการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทำโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย วิทยากรได้รับเกียรติจากนายมานิตย์ คณะโต ผอ.กลุ่มภารกิจ กฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.ค.ศ นายสมเกียรติ เบ็ญจขันธ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนายณัฐพล ไชยทอง ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด