สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมการสอนภาษาไทย แบบ Active Learning

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออกเขียนได้และการอ่านเขียนวิเคราะห์ตามแนว PISA ชั้น ป.๔ – ม.๓” โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของครู ชั้น ป.๔ – ม.๓ (โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ) ตามนโยบาย สพฐ. “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ มีผู้เข้าร่่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน