สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 เพื่อให้การปฏิบัติงานในการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำสัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว