สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบแรก ทำการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) เชิงประจักษ์ ณ สพป.หนองคาย เขต 1 โดยพิจารณาเชิงประจักษ์จากองค์ประกอบด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โรงเรียนบ้านเมืองบาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 และโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา ในการนี้มีโรงเรียนที่รับการติดตามที่สถานศึกษา คือโรงเรียนบ้านโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย