สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมชี้แจงการสรรหาและการจัดจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 30 ตุลาคม 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ … นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการสรรหาและการจัดจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้กับสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 122 โรงเรียน  โดยให้โรงเรียนดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในลักษณะจ้างเหมาบริการที่ทำเกี่ยวกับธุรการโรงเรียน ตามแนวทางการบริหารอัตรากำลัง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 มีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทั้ง 122 โรงเรียน ร่วมประชุมฯ