สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)

วันที่ 13  สิงหาคม 2562  นายเสงี่ยม  ทองละมุล    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  เข้าประเมินฯ ด้านที่  1  วินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวอมรรัตน์  มุขเสือ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาเหนือ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในการให้มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ