สพม.34 ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล โดย CMRU Airline ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจำลอง (Cabin mock up) เป็นการจำลองเครื่องบิน Airbus รุ่น A350XWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง พร้อมกันนี้ยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสาร (Terminal) ซึ่งเป็นการจำลองฟังก์ชั่น และบรรยากาศของสนามบิน ได้แก่ จุดนั่งรอสำหรับผู้โดยสาร Waiting Area , จุดบริการเคาท์เตอร์เช็คอินCheck – in Area , Lounge และ Boarding Gate และส่วนการเรียนรู้ใน Aviation Management System ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนงานภาคพื้น ได้แก่ Catering , Flight Operations , Air Cargo และ Air Traffic Control เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้ให้การสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ Aviation learning Center ที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง โดยจำลองส่วนสำคัญในการเรียนรู้ทุกภาคส่วน ของการจัดการธุรกิจการบิน เพื่อมุ่งหวังผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตและมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการบินของภาคเหนือ

โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่