ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 08.330 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ น.ส.กนกพร จีระวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ตรวจสอบ    ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 1-19 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่      14-16 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว