สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายยุทธนา  จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  และสามารถจัดการเรียนรู้สาระวิทยาการคำนวณได้อย่างมีคุณภาพ   มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 156 คน จาก 52 โรงเรียน โดยมี  นางสาวจิราย์  วรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสิทธิพงษ์  รอดคุ้ม นางอาจารียา กาญจนวิวิญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายโชคดี  คลองรั้ว ครู โรงเรียนบ้านคลองแห้ง และว่าที่ร้อยตรีพรชัย  ช่วยเอียด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ ร่วมเป็นคณะวิทยากร

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ได้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาที่สำคัญใหม่ คือ วิทยากรคำนวณ (Computing Science) ในสาระที่ ๔ เทคโนโลยีกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้และแนวทางการวัด การประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้าน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขึ้นมาในครั้งนี้