ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.รร.

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด