การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รร.คุณภาพประจำตำบล

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing science) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมี ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงละ 3 คน จาก 45 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 141 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป