การประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “Introductory to STEM Workshop and the Study Visit to National Science and Technology Fair 2019”

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “Introductory to STEM Workshop and the Study Visit to National Science and Technology Fair 2019” ให้กับคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู จากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา จุดมุ่งเน้นสำคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน   สะเต็มศึกษา โดยเน้นการพัฒนาครูแกนนำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย – กัมพูชา ตามแผนงานความร่วมมือไทย – กัมพูชา ระยะเวลา 3 ปี สาขาการศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2562) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและกิจกรรม โดยใช้งบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจากประเทศกัมพูชาในครั้งนี้เป็นบุคลากรหลักจากโครงการ New Generation School (NGS) ของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดจะได้ร่วมกิจกรรม STEM workshop การศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และเข้าร่วมงานมกรรมวิทยาศาสตร์ การเดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหาร นักวิชาการและครูจากประเทศกัมพูชา จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในการพัฒนาการเรียนการสอนและการยกระดับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกัมพูชา อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาให้มีความแน่นแฟ้นต่อไป

สรุปข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “Introductory to STEM Workshop and the Study Visit to National Science and Technology Fair 2019”