สพป.ชัยนาท จัดอบรมโครงการขยายผล Boot Camp

วันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผล Boot Camp ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร Boot Camp Turbo โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นในทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Communucative Approach และสามารถนำความรู้ แนวคิด ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม  ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 164 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เป็นวิทยากรในการอบรม  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดย  ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้พบปะพูดคุยพร้อมให้กำลังใจคณะครู ผู้เข้ารับการอบรม