ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) การจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านความเหลื่อมล้ำ

วันที่  14  สิงหาคม  2562   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านความเหลื่อมล้ำ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ  ห้องราชพฤกษ์ 3  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ เป็นประธานที่ประชุม  ที่ประชุมมีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สถานศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตัวแทนนักการเมืองภาคประชาชน และภาคพรรคการเมือง ในภาคอีสาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในปัจจุบัน เรื่องสถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และทำวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และขับเคลื่อนนโยบาย ในแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมรายสาขา ด้านความเหลื่อมล้ำ ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ต่อไป