สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 ขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science) สู่ห้องเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน)ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 56 โรงเรียน 168 คน วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของครู สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการออกแบบในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)โดยมี นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล ครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นศ.1 นางสุกัลยา เรืองรักษ์ นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านอายเลา นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม ครูโรงเรียนวัดแหลม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช