สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย ป้องกันการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1-3

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย ป้องกันการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1-3 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรป้องกันการกระทำผิดวินัยและให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี นางจุรีรัตน์ สงณรงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นางประยงค์ ชุมทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3