เลขาธิการกพฐ.เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ.ครั้งที่ 4/ 2562ณห้องประชุมสพฐ 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ.โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้กรณี1.การรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3.การแจ้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.ผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 5.โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 6.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (big data) 7.โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นต้น