สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต

วันที่  15  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  หรือการประเมิน  ITA  ทุกโรงเรียน  ต้องดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนและนำข้อมูลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  10  ตัวชี้วัด  ขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบ  ทั้งนี้  คณะวิทยากรได้รับเกียรติจากนายสุทธิศักดิ์  ตันงาน  ผอ.กลุ่ม DL-ICT  และคณะครูที่มีความรู้ความสามารถด้าน  ICT  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2