สพม.39 ขยายผลการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรบานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณให้กบครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 2. เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย และ 3. เพื่อยกระดับคุณภาพของครูผู้สอน และนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีวิทยาการผู้มากความสามารถและมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย คือ นางธัญชนก มีพยุง ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม,นายมาโนชญ์ แสงศิริ ครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และตรัยมิตร รูปใส ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 171 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39