+++ปฏิบัติการ coaching team รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ผอ.โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน +++

^^^    วันนี้   เวลา 13.00 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching team   รอบที่ 1 ครั้งที่ 2   ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บำรุง  ที่ 60   อ.ขุนยวม ราย   นายมงคล นายวัน     ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  โดยมี  นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและนางดารารัตน์ ผิวผัน ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เป็นคณะกรรมการ

///เพื่อให้คำแนะปรึกษา  ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1   โดยจะประชุมร่วมกันในการเตรียมการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ซึ่งจะอยู่ภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา  ของคณะกรรมการที่ปรึกษา  (Coaching Team) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    ณ ห้องประชุมโรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60     อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   //ขอบคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า   /ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน +++++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน