สพป.สิงห์บุรี ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้พื้นที่เป็นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.สิงห์บุรี ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีนายอนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ การนิเทศฯมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีเป้าหมายการนิเทศ คือ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 โรง ได้รับการนิเทศครบ 100% ภาคเรียนละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป