.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

วันนี้  15  สิงหาคม  2562   ดร.เสงี่ยม ทองละมุล รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ประธานกรรมการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการฯ ครบทีม ประด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ภาคเช้าประเมินนายศุภชัย  นารีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ อำเภอหนองบัวแดง และภาคบ่ายประเมินฯ นางวัชรีย์  ภูมิคอนสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง อำเภอบ้านเขว้า