รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย) 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจรรมค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย)  ให้แก่ นักเรียนภาษาฝรั่งเศสในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จาก 13 โรงเรียน จำนวน 75  คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนภาษาฝรั่งเศส ให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การจัดกิจกรรม   ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นกิจกรรมที่สมาชิกศูนย์ฯ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนที่เปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. และผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน เช่นเดียวกับครั้งนี้ ตามมติของคณะกรรมการศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูอาวุโสอดีตครูภาษาฝรั่งเศส และคณะครูภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน ได้จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนานักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย)” ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 75 คนจาก 13 โรงเรียน วิทยากรจำนวน 5 ท่าน  อดีตครูภาษาฝรั่งเศสและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ มาให้ความรู้แก่นักเรียน และมีครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ร่วมดูแลนักเรียนจำนวน 20 คน โดยมีการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน

– กิจกรรมวันแรก จะเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานวัดวาเสกศิลป์ ฐานเยือนถิ่นชาวนา ฐานผ้าทอเงินล้าน ฐานอาหารพื้นเมือง ฐานเลื่องลือการฟ้อน โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

– กิจกรรมวันที่สอง จะเป็นกิจกรรมภาคสนาม ที่นักเรียนจะได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ศึกษามาฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ณ ชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนครบวงจรที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมนี้ได้ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยตามฐานต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการฝึกอบรมในวันแรก

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานเปิดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย) โดยความร่วมมือของคณะครู-นักเรียน จำนวน 90 คน ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพความกล้าแสดงออก ความร่วมมือในการทำงาน ที่ครูตั้งใจให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อก้าวสู่แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพด้านมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวอีกอาชีพหนึ่ง กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียนซึ่งสามารถนำไปขยายผลในโรงเรียนได้ต่อไป

ผมขอชื่นชม การทำงานร่วมกันในรูปแบบของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน เป็นการระดมสมอง เป็นพลังความสามารถที่สร้างความสามัคคีและพร้อมเพรียงในหมู่คณะ ดังเช่น คณะครูภาษาฝรั่งเศสที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้กำลังใจแก่คณะทำงาน ขอให้กิจกรรมครั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณโตมา โบ๊ด ดร.สายสวาท จันมีศรี อดีตศึกษานิเทศก์วิชาภาษาฝรั่งเศส  คณะครูอาวุโส อดีตครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจากโรงเรียนสันกำแพง คณะศึกษานิเทศก์ และวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพจากโรงเรียนต่าง ๆ  ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ อีกทั้งยังให้ร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นพลโลกต่อไป