กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เขียนได้

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยนางศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศ ได้ไปติดตามนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เขียนได้ ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละุมง ซึ่งได้แก่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย และโรงเรียนสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียน และมีความตั้งใจอยากจะอ่านมากขึ้น