สพป.พิษณุโลก เขต 3 เน้นคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 99 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นเรื่องใหม่ สามารถนำไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเชิงคำนวณ ในวันที่  16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก