โครงการโรงเรียนสีขาว

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญเพชร  วันนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด ปลอดภัยจากอบายมุข ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง