สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผลของผู้เรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผลของผู้เรียน ซึ่งมีครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนที่ต้องพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายสัจจา ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับและมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาความสามารถพื้นฐษนของผู้เรียน จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang