สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ให้แก่ข้าราชการครูจำนวน 82 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน เพื่อดำเนินการลงโปรแกรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน) จากประชาชนที่มีใช้บริการในโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1