การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนและใช้แผน IEP ในการจัดการเรียนการสอน เลือกใช้สื่อจัดกิจกรรมฝึกพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนและใช้แผน IEP ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนรายบุคคล สามารถใช้แผน IEP ฝึกพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และใช้แผน IET เป็นแนวทางในการรายงานตนหรือแจ้งความก้าวหน้าผลการเรียนของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง ใช้แผน IEP ในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการสอนและวัดผลประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่ต้องการจำเป็นพิเศษได้ โดยมีครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าอบรมจำนวน ๒๐๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ที่กล่าวว่า ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวม ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเล็งเห็นในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดอบรมขึ้นมาในวันนี้