สพป.ลพบุรี เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทราบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2561 (สรุปแนวปฏิบัติการเลื่อนฯ/การได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/การต่อสัญญา) และเพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2561 (1 ตุลาคม 2561) จำนวน 8 ราย โดยพิจารณาตามหนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่ สพฐ. กำหนดและตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาต่อสัญญาระยะเวลา 4 ปี (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2565) ต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)