สพป.ชัยนาท จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในระดับสูงต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 100 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท